ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 190

Βραυρώνα, η.
Μαρκόπουλο, το.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
192
245. Κορωπί, Άγιος Λουκάς στα Λαμπρικά
245. Κορωπί, Άγιοι Ανάργυροι στη θέση Σκουπέρη
244. Βραυρώνα, κάτοψη βασιλικής
244. Βραυρώνα, η.
Σε μικρή απόσταση από το αρχαίο ιερό της Αρτέμιδος κτί-
στηκε μετά τα μέσα του 5ου αι. μεγάλη τρίκλιτη βασιλική με
δύο νάρθηκες και προσκτίσματα, στα οποία περιλαμβάνεται
ένα κυκλικό βαπτιστήριο. Από τον διάκοσμο του εσωτερικού
σώθηκαν γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη. Πιστεύεται ότι το μεγά-
λο αυτό συγκρότημα ιδρύθηκε από χριστιανούς όταν ακόμη
το γειτονικό ειδωλολατρικό ιερό ήταν σε λειτουργία, με διά-
θεση να το ανταγωνιστεί και τελικά να το υποκαταστήσει. Ο
λεγόμενος «πύργος της Βραώνας», στην ενδοχώρα της πε-
ριοχής, αποτελεί ένα από τα καλύτερα σωζόμενα δείγματα
πύργου των χρόνων της Φραγκοκρατίας στην Αττική.
245. Κορωπί, το.
Η Μεταμόρφωση
στο Κορωπί αποτελεί το πρωιμότερο σω-
ζόμενο μεσοβυζαντινό μνημείο στην περιοχή των Μεσογεί-
ων. Πρόκειται για μεγάλο, μεταβατικού τύπου σταυροειδή
ναό με νάρθηκα, χρονολογημένο στα τέλη του 10ου αι., με
σημαντικές τοιχογραφίες των αρχών του 11ου αι. Η σύνδε-
ση του νάρθηκα με τον κυρίως ναό μέσω τρίβηλου ανοίγ-
ματος θεωρείται παλαιοχριστιανική επιβίωση με τοπική δι-
άδοση. Στον τύπο του δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμ-
μένου ανήκε η αρχική φάση των Αγίων Αναργύρων στην
θέση Σκουπέρη, που μετασκευάστηκαν αργότερα σε τρίκλι-
τη βασιλική. Στην υστεροβυζαντινή περίοδο χρονολογείται
ο σταυρεπίστεγος ναός του Αγίου Λουκά στα Λαμπρικά, με
παλαιότερο ίσως, ανοικτό άλλοτε νάρθηκα και τοιχογραφί-
ες του 13ου αι.
246. Μαρκόπουλο, το.
Από την παλαιοχριστιανική περίοδο, στο Μαρκόπουλο έχουν
εντοπιστεί λείψανα μίας βασιλικής
στη θέση Άγιος Αιμιλια-
νός στου Δάγλα. Άλλη βασιλική ενδέχεται να προϋπήρχε και
στην περιοχή της μεταγενέστερης μονής της Αγίας Τριάδας.
Ο Ταξιάρχης στην θέση Δάγλα, είναι ένας μικρός ναός σε
σχήμα ελεύθερου σταυρού, με μεταγενέστερες επεκτάσεις
στα δυτικά. Ο αρχικός ναός διατηρεί τοιχογραφίες του 13ου
αι. Λίγο ανατολικά του Ταξιάρχη σώζεται πύργος της περιό-
δου της Φραγκοκρατίας, ενώ στον γύρω χώρο έχουν επιση-
μανθεί κτηριακά κατάλοιπα που μαρτυρούν την ύπαρξη οι-
κισμού. Στον 12ο-13ο αι. ανάγεται και η Παναγία Βαραμπά,
δίπλα στα όρια του σημερινού αεροδρομίου, ένας ναός τύ-
που ελεύθερου σταυρού, που διασώζει σύγχρονες πιθανότα-
τα τοιχογραφίες.
1...,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189 191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,...454
Powered by FlippingBook