ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 184

Άρμα, το.
Θήβα, η. Θήβαι, αι.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
186
228. Θήβα, ταφικό παρεκκλήσιο
228. Θήβα, Αγία Φωτεινή
228. Θήβα, Άγιος Γρηγόριος
227. Άρμα, το.
Αρχαία ακρόπολη, τα τείχη της οποίας επαναχρησιμοποιήθη-
καν στην βυζαντινή περίοδο. Σώζεται φραγκικός πύργος στο
ανατολικό άκρο της.
228. Θήβα, η.
Θήβαι, αι.
Η Θήβα αποτελεί σημαντικό κέντρο στην παλαιοχριστιανική και
βυζαντινή περίοδο, καθώς και στην περίοδο της Φραγκοκρατί-
ας. Ήδη τον 4ο αι. ήταν έδρα επισκοπής. Αντιστάθηκε στις επι-
δρομές του Αλάριχου το 396 μ.Χ., ενώ τον 6ο αι. τα τείχη της
Καδμείας ακρόπολης ενισχύθηκαν σύμφωνα με μαρτυρίες από
τον Ιουστινιανό. Από την παλαιοχριστιανική Θήβα έχουν ανα-
σκαφεί πολυάριθμες επαύλεις με ψηφιδωτά δάπεδα. Γνωστό-
τερο είναι το ψηφιδωτό με την παράσταση των Μηνών, του 5ου
αι., πιθανόν από βασιλική, που σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο
Θηβών. Τμήμα αψίδας παλαιοχριστιανικής βασιλικής αποκαλύ-
φθηκε δίπλα στον ναό του Ευαγγελιστή Λουκά στο παλιό νε-
κροταφείο της πόλης. Στο διακονικό του ναού του Ευαγγελιστή
υπάρχει ρωμαϊκή μαρμάρινη σαρκοφάγος του 2ου αι. μ.Χ. με
μεταγενέστερα επιγράμματα του 4ου αι., στην οποία πιστεύεται
ότι τάφηκε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Άλλοι παλαιοχριστιανικοί
ναοί ενδέχεται να προϋπήρχαν στην θέση μεταγενέστερων εκ-
κλησιών. Στις ανασκαφές εντοπίστηκαν ακόμα καμαροσκεπής
τάφος με τοιχογραφίες εντός της Καδμείας, νεκροταφεία εκτός
της Καδμείας, κατακόμβη με ίχνη τοιχογραφιών στους λόφους
Καστέλια, καθώς και λουτρικά συγκροτήματα εντός της τειχι-
σμένης πόλης.
Από τον 8ο αι. η Θήβα αναδείχτηκε σε πρωτεύουσα του Θέμα-
τος της Ελλάδος και έδρα του στρατηγού του Θέματος. Κατά
τη μεσοβυζαντινή περίοδο γνώρισε μεγάλη οικονομική και κοι-
νωνική ακμή ως κέντρο παραγωγής μεταξιού. Το 1147 αλώθηκε
από τους Νορμανδούς. Στο τέλος του 12ου αι. κυριεύτηκε από
τον άρχοντα του Ναυπλίου και του Άργους Λέοντα Σγουρό, ο
οποίος αναγκάστηκε να την παραδώσει μετά την Δ΄ Σταυροφο-
ρία στον Βονιφάτιο Μομφερατικό για να παραχωρηθεί μαζί με
την υπόλοιπη Βοιωτία, την Αττική και μέρος της Λοκρίδας στον
Βουργουνδό φεουδάρχη Όθωνα Δελαρός. Η Θήβα έγινε πρω-
τεύουσα του Δουκάτου των Αθηνών και έδρα του φεουδάρχη.
Το 1311 μετά την ήττα του Βαλθέρου Βρυεννίου στην μάχη του
Αλμυρού η πόλη καταλήφθηκε και λεηλατήθηκε από την Κατα-
λανική Εταιρεία. Ακολούθησε περίοδος παρακμής και λεηλασι-
ών. Το 1388 περιήλθε στον οίκο των Ατζαγιόλι με ηγεμόνα τον
Αντώνιο Α΄, ήταν υποτελής όμως στους Τούρκους. Προσαρτή-
θηκε στο οθωμανικό κράτος το 1460.
Τμήματα του βυζαντινού τείχους της Καδμείας που ακολου-
θούσε σε γενικές γραμμές το κλασικό, έχουν αποκαλυφθεί σε
ανασκαφές. Πύργος που αποτελούσε τμήμα της βυζαντινής
οχύρωσης σώζεται σε ικανό ύψος στο χώρο του αρχαιολο-
γικού Μουσείου Θηβών. Περισσότεροι από 15 μεσοβυζαντι-
νοί ναοί έχουν εντοπιστεί σε ανασκαφές, ενώ ορισμένοι από
τους 13 νεότερους έχουν κτιστεί σε θέσεις παλαιοτέρων, κα-
1...,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183 185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,...454
Powered by FlippingBook