ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 180

Λάρυμνα, η.
Ορχομενός, ο. Σκριπού, η.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
182
215. Ορχομενός, Παναγία Σκριπού, κάτοψη
215. Ορχομενός, Παναγία Σκριπού
211. Λάρυμνα, Άγιος Νικόλαος
211. Λάρυμνα, η.
Στη θέση Παζαράκι της Λάρυμνας έχουν εντοπιστεί ίχνη οικι-
σμού, βασιλικής, λιμενικών και οχυρωματικών έργων της ιου-
στινιάνειας περιόδου. Επίσης έξω από τον οικισμό της Λάρυ-
μνας βρίσκεται ο τρίκογχος ναός του Αγίου Νικολάου, πιθα-
νώς καθολικό άλλοτε μονής, που χρονολογείται στον 12ο αι..
Διατηρεί σε κακή κατάσταση τοιχογραφίες της εποχής αυτής,
σε μία από τις οποίες παριστάνεται ο Θεόδωρος Καθαρηνός,
δωρητής του ναού.
212. Υηττός, η.
Η αρχαία ακρόπολη της Υηττούς στην Βοιωτία κατοικείται
έως τον 6ο αιώνα μ.Χ. ενώ πιθανή είναι η κατοίκηση και κατά
τη μεσοβυζαντινή περίοδο. Στην ακρόπολη σώζεται μονόχω-
ρος καμαροσκεπής ναΐσκος του Αγίου Αθανασίου με ενσω-
ματωμένα στην τοιχοποιΐα πολλά αρχαία spolia, ενώ στο δά-
πεδο σώζεται τμήμα ψηφιδωτού των υστερορωμαϊκών χρό-
νων, προγενέστερου κτηρίου. Στο εσωτερικό τοιχογραφίες
του 1685. Γύρω από τον ναό διακρίνονται ίχνη λιθόστρωτης
αυλής καθώς και υπόγεια δωμάτια από την εγκατάσταση της
ύστερης αρχαιότητας.
213
.
Καμπιά, τα.
Ο ναός του Αγίου Νικολάου στα Καμπιά βρίσκεται 8 χλμ. βο-
ρειοδυτικά του Ορχομενού. Είναι σύνθετος οκταγωνικός ναός
του 12ου αι. και συνδέεται με την αρχιτεκτονική του καθολι-
κού της μονής του Οσίου Λουκά, της οποίας αποτελεί μετόχι.
Η τοιχοποιία ακολουθεί στις εξωτερικές όψεις ισοδομικό σύ-
στημα. Στην υπόγεια κρύπτη σώζονται τμήματα τοιχογραφιών.
214. Πετρομαγούλα, η.
Φράγκικος πύργος υπάρχει 6 χλμ βορειοανατολικά του Ορχο-
μενού κοντά στο σημερινό χωριό Πύργος.
215. Ορχομενός, ο.
Σκριπού, η.
Σύμφωνα με την εντοιχισμένη στο καθολικό επιγραφή, το
873/4 ιδρύεται από τον πρωτοσπαθάριο Λέοντα στην θέση του
αρχαίου οικισμού η μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το κα-
θολικό αποτελεί το σημαντικότερο εκτός Κωνσταντινούπολης
1...,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179 181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,...454
Powered by FlippingBook