ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 200

Ελευσίνα, η.
Σαλαμίνα, η.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
202
264. Σαλαμίνα, Μούλκι (Αιάντειο), Μεταμόρφωση
264. Σαλαμίνα, Άγιος Γεώργιος
262. Ελευσίνα, Άγιος Ζαχαρίας, κάτοψη βασιλικής
262. Ελευσίνα, Άγιος Ζαχαρίας, θωράκιο
262. Ελευσίνα, η.
Η νέα θρησκεία διείσδυσε στο κέντρο της αρχαίας μυστηρι-
ακής λατρείας τον 5ο αι., οπότε στο χώρο του Τελεστηρίου
λειτούργησε χριστιανικός ναός. Στα τέλη του 5ου-αρχές 6ου
αι. ανεγέρθηκε βασιλική επάνω στην Ιερά Οδό, λίγο πριν από
την είσοδο του ιερού, στην θέση του μεταβυζαντινού ναΐσκου
του Αγίου Ζαχαρία. Ήταν τρίκλιτη, με διπλό νάρθηκα και προ-
σκτίσματα που περιλάμβαναν βαπτιστήριο. Στους βυζαντινούς
χρόνους η περιοχή φαίνεται πως έπεσε σε μαρασμό. Την επο-
χή της Φραγκοκρατίας ανεγέρθηκε στον λόφο δυτικά του
ιερού ένας πύργος, ο οποίος διαλύθηκε σε νεώτερους χρό-
νους λόγω της δράσης των βιομηχανιών.
263. Μαγούλα, η.
Στη Μαγούλα σώζεται αλλοιωμένος ο Άγιος Νικόλαος, μικρός
μονόχωρος ναός του 12ου αι.
264. Σαλαμίνα, η.
Λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής διατηρούνται στο Πε-
ράνι (11), εκατέρωθεν ερειπωμένης σήμερα βασιλικής της
εποχής της Τουρκοκρατίας, ενώ στην πόλη της Σαλαμίνας
έχουν ανασκαφεί παλαιοχριστιανικοί τάφοι (1). Εντοπίζονται
επίσης αρχιτεκτονικά γλυπτά της ίδιας περιόδου, εντοιχισμέ-
να στην Παναγιά Περανιώτισσα (10), στη Μεταμόρφωση του
1...,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,...454
Powered by FlippingBook