ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 192

Σαρωνικός, ο.
Άλιμος, ο.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
194
254. Άλιμος, βασιλική (κάτοψη)
253. Γλυφάδα, βασιλική (κάτοψη)
252. Όλυμπος, κάτοψη της βασιλικής
251. Σαρωνικός, ο.
Ο τρίκογχος ναός του Αγίου Δημητρίου Σαρωνικού σώζεται
σήμερα ανοικοδομημένος κατά το μεγαλύτερο μέρος του
στους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Τα σωζόμενα αρχικά τμή-
ματα διακρίνονται για την επιμελημένη πλινθοπερίκλειστη τοι-
χοποιία, με ορισμένα κουφικά κοσμήματα, βάσει των οποίων
το κτίσμα έχει αποδοθεί γύρω στα μέσα του 11ου αι. Από την
μόνη σωζόμενη παράσταση, προκύπτει ότι διακοσμήθηκε με
τοιχογραφίες προς τα μέσα του 13ου αι.
252. Όλυμπος, ο.
Η βασιλική του Λαυρεωτικού Ολύμπου συγκαταλέγεται στα
σημαντικότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία της Αττικής. Είναι
τρίκλιτη, με διπλό νάρθηκα και βαπτιστήριο, διακοσμημένη με
μαρμάρινα γλυπτά μέλη και ψηφιδωτά δάπεδα. Στο ψηφιδωτό
δάπεδο του ιερού σώθηκε αναθηματική επιγραφή, ενώ στον
νάρθηκα βρέθηκε ενεπίγραφη πλάκα από τάφο, με το όνομα
της νεκρής και τη χρονολογία 559, με βάση την οποία η ίδρυ-
ση της βασιλικής τοποθετείται στους πριν από το συγκεκριμέ-
νο έτος χρόνους.
253. Γλυφάδα, η.
Κοντά στην ακτή της Γλυφάδας ανασκάφηκαν τα ερείπια τρί-
κλιτης βασιλικής με νάρθηκα, του 5ου αι. μ.Χ. Οι κιονοστοιχί-
ες που διαιρούσαν τα κλίτη έβαιναν σε χαμηλό τοιχίο. Ο νάρ-
θηκας, το κεντρικό κλίτος και το ιερό βήμα ήταν στρωμένα
με μαρμάρινες πλάκες. Ο ναός καταστράφηκε τον 6ο ή 7ο αι.
και αργότερα ανοικοδομήθηκε ως μονόχωρος, περιορισμένος
στο κεντρικό κλίτος.
254. Άλιμος, ο
.
Στην περιοχή του Αλίμου ερευνήθηκε τρίκλιτη βασιλική του
6ου αι., με νάρθηκα. Όπως και στη βασιλική της Γλυφάδας,
οι κιονοστοιχίες που διαχωρίζουν τα κλίτη έβαιναν σε χαμηλό
τοιχίο. Στο κεντρικό κλίτος διασώθηκε η βάση του κτιστού άμ-
βωνα. Δίπλα στη Ζωοδόχο Πηγή στον Άλιμο, στους παλιούς
Τράχωνες, ανασκάφηκε μεσοβυζαντινός μονόχωρος ναός, με
πλάγιο κλίτος και νάρθηκα, ο οποίος συνδέεται με τον κυρίως
ναό μέσω τριβήλου.
1...,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191 193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,...454
Powered by FlippingBook