ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 182

Σπηλαιώδης ναός του Αγίου Γεωργίου.
Ανθηδών, η.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
184
218. Ακραίφνιο, Άγιος Γεώργιος
218. Ακραίφνιο, Άγιος Βασίλειος
αγροτικού χαρακτήρα που κατοικείται έως τα τέλη του 13ου
αι. Σχετίζεται με το βυζαντινό τρίκογχο ναΐδριο του Αγίου Βα-
σιλείου που ανασκάφηκε πλησίον του οικισμού και χρονολο-
γείται στον 10ο-11ο αι.
Το 1311 ο Φράγκος φεουδάρχης Αντόνιο ντε Φλαμά ιδρύει
ναό του Αγίου Γεωργίου για την σωτηρία του από την μάχη
μεταξύ Φράγκων και Καταλανών στον Αλμυρό, όπως μαρτυ-
ρεί η εντοιχισμένη επιγραφή. Πρόκειται για σταυροειδή τετρα-
κιόνιο με τρούλο ναό, με μεταγενέστερη προσθήκη νάρθηκα.
Στην τοιχοποιία έχουν χρησιμοποιηθεί πλήθος αρχαία spolia
από την ακρόπολη. Στο εσωτερικό αποκαλύφθηκαν ίχνη τοιχο-
γραφιών του 14ου και του 16ου αι.
219. Σπηλαιώδης ναός του Αγίου Γεωργίου.
Στους βραχώδεις λόφους στην δεξιά πλευρά του δρόμου που
ενώνει την Αλίαρτο με το Ακραίφνιο, υπάρχει σπήλαιο που με-
τατράπηκε σε ναό του Αγίου Γεωργίου ή της Ζωοδόχου Πηγής
το 1333, κατά την περίοδο της Καταλανοκρατίας.
220. Υλίκη, η.
Ένας φραγκικός πύργος κοντά στο ακρωτήριο της Κληματα-
ριάς στην λίμνη Υλίκη ήταν ορατός έως τον 19ο αι., καλύφθηκε
όμως από τα νερά λόγω της ανόδου της στάθμης της λίμνης
μετά την αποξήρανση της Κωπαΐδας. Το άνω άκρο του διακρί-
νεται μόνο σε περιόδους μεγάλης ξηρασίας.
221. Παραλίμνη, η.
Φράγκικος πύργος σώζεται επίσης στο βορειοανατολικό άκρο
της Παραλίμνης, χτισμένος στην θέση αρχαίας ακρόπολης με
ίχνη κατοίκησης από την προϊστορική περίοδο. Το σωζόμενο
ύψος του φτάνει τα 6 μ. Στην νοτιοανατολική πλευρά του λό-
φου σώζονται κατάλοιπα μικρού τετράκογχου ναού βυζαντι-
νών χρόνων. Στο βορειοανατολικό άκρο της λίμνης εντοπίστη-
κε ματαξύ άλλων οικοδομημάτων μεγάλη βασιλική.
222. Ανθηδών, η.
Παράλιος οικισμός στις ακτές του Ευβοϊκού κόλπου, στη μι-
κρή πεδιάδα βορειοδυτικά του Μεσσαπίου όρους, με κατοίκη-
ση από την αρχαϊκή περίοδο έως την ύστερη αρχαιότητα. Δια-
θέτει οχυρωμένη ακρόπολη σε χαμηλό λόφο και λιμάνι. Η Αν-
θηδών αποτελούσε μαζί με το Δήλιον σημαντικό εμπορικό λι-
μάνι της Βοιωτίας στις ακτές του Ευβοϊκού κόλπου κατά την
ύστερη αρχαιότητα και συνέχισε να χρησιμοποιείται έως τον
12ο αι. Οι σωζόμενες λιμενικές εγκαταστάσεις, μώλος και κυ-
ματοθραύστης, εντάσσονται στα αμυντικά έργα του Ιουστινι-
ανού μετά το 540 μ.Χ. Στο λιμάνι έχουν επίσης αποκαλυφθεί
ίχνη στωικών οικοδομημάτων και θεμέλια τρίκλιτης βασιλικής
με νάρθηκα που σώζει ψηφιδωτό δάπεδο του 5ου αι. Σύμφω-
να με ιστορικές μαρτυρίες ο παράλιος οικισμός κατοικήθηκε
έως τον 7ο-8ο αι.
1...,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181 183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,...454
Powered by FlippingBook