ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 179

Σκάλα, η.
Μαλεσίνα, η.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
181
209. Θεολόγος, βασιλική
207. Σκάλα, θέση Παλιομάγαζα
207. Σκάλα, η.
Ο οικισμός της Σκάλας υπάγεται ως επίνειο στην πόλη της
Αταλάντης. Στην παραλιακή θέση Παλιομάγαζα
,
η ανασκαφική
έρευνα έφερε στο φως λείψανα κτισμάτων, μεταξύ των οποί-
ων και ένα τρίκογχο με ψηφιδωτά δάπεδα της παλαιοχριστια-
νικής περιόδου. Τα κτίσματα αυτά επεκτείνονται στους παρα-
κείμενους αγρούς, καθώς και κάτω από την θάλασσα, ίσως μέ-
χρι το νησί Αταλάντη (σήμερα Ταλαντονήσι). Μάλλον πρόκει-
ται για την επισκοπή της Όπης (Οπούντα), που μαρτυρείται
από τον 5ου αι.
208. Αταλάντη, η.
Στην θέση Μακεδονικά της Αταλάντης αποκαλύφθηκε πρό-
σφατα τρίκλιτη βασιλική, στο ιερό βήμα της οποίας βρέθηκε
η βάση του κιβωρίου της αγίας τράπεζας. Η έρευνα δεν έχει
ολοκληρωθεί. Μέσα στην πόλη έχει επισημανθεί τμήμα πύρ-
γου της φραγκικής περιόδου, ενώ ένας όμοιός του πύργος
που σώζεται σε ύψος, υπάρχει και στον παρακείμενο λόφο.
Και οι δύο ίσως ανήκουν στην οχύρωση της περιοχής.
209. Θεολόγος, ο.
Στο σημερινό οικισμό του Θεολόγου, αποκαλύφθηκε μικρών
διαστάσεων τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική, το δυτικό
τμήμα της οποίας καταστράφηκε κατά την διενέργεια ανασκα-
210. Μαλεσίνα, η.
Αριστερά του δρόμου-εξόδου από την Εθνική οδό προς τη
Μαλεσίνα, στη θέση Χιλιαδού, αποκαλύφθηκε μικρός ναός της
παλαιοχριστιανικής περιόδου με μωσαϊκά δάπεδα. Ίσως πρό-
κειται για τη μετέπειτα μονή της Παναγίας της Μελινίτζης -πα-
λαιότερη ονομασία του σημερινού οικισμού.
φικών ερευνών προκειμένου να διερευνηθούν τα κατώτερα
στρώματα. Στο ιερό βήμα εντοπίστηκε ψηφιδωτό δάπεδο του
τέλους του 5ου ή των αρχών του 6ου αι.
1...,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,...454
Powered by FlippingBook