ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 161

Γερακιού, η.
Άγιος, ο.
ΕΥΒΟΙΑ
163
151. Ιστιαία, Άγιος Νικόλαος, κάτοψη
153. Άγιος, ναός του Αγίου Δημητρίου, κάτοψη
150. Γερακιού, η.
Κοντά στο χωριό Γερακιού Ιστιαίας, στη θέση που αναφέ-
ρεται από τους ντόπιους ως ιδιοκτησία παλαιάς μονής της
Αγίας Ελένης, έχουν επισημανθεί παλαιοχριστιανικά γλυπτά
και οικοδομικά κατάλοιπα που επιτρέπουν την υπόθεση ότι
υπήρξε εκεί παλαιοχριστιανική βασιλική. Στον χώρο εντοπί-
ζονται επίσης ερείπια μικρού μονόχωρου βυζαντινού ναού.
151. Ιστιαία, η.
Στα τέλη της υστεροβυζαντινής περιόδου, κάτοικοι του Ωρε-
ού μετακινήθηκαν για ασφάλεια προς τα ενδότερα και ίδρυ-
σαν έναν νέο οικισμό, στη θέση της σημερινής Ιστιαίας. Τότε
πιθανότατα θα πρέπει να ανοικοδομήθηκε στο βορειοανατολι-
κό άκρο της πόλης ο ναός του Αγίου Νικολάου, με αξιόλογο
τοιχογραφικό διάκοσμο του 15ου αι.
152. Ωρεοί, οι.
Σε όλη τη διάρκεια της παλαιοχριστιανικής και της βυζαντι-
νής περιόδου, ο Ωρεός
αποτέλεσε το σημαντικότερο αστικό
κέντρο της βόρειας Εύβοιας, εξαιτίας της καίριας γεωγραφι-
κής θέσης και της ύπαρξης λιμανιού και υπήρξε έδρα επισκό-
που μαρτυρούμενη από τον 5ο αι. Η σπουδαιότητα της πόλης
κατά τον 5ο και 6ο αι. μαρτυρείται και από γλυπτά που φυ-
λάσσονται στην Αρχαιολογική Συλλογή Ωρεών ή είναι εντοι-
χισμένα σε δεύτερη χρήση σε νεότερες εκκλησίες της περι-
οχής. Γλυπτά και νομίσματα του 12ου αι. μαρτυρούν ιδιαίτε-
ρη ακμή την εποχή αυτή. Το Κάστρο των Ωρεών βόρεια του
σημερινού οικισμού είναι τεχνητός λόφος, η μορφή του οποί-
ου έχει προέλθει από επιχώσεις που μαρτυρούν την κατοί-
κησή του από την αρχαιότητα. Τα περισσότερα εμφανή κα-
τάλοιπα τοιχοποιίας, στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί και αρ-
χαίο οικοδομικό υλικό, ανάγονται στην υστεροβυζαντινή πε-
ρίοδο. Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά δεδομένα, ο βυζαντινός
οικισμός εκτεινόταν, όπως και ο παλαιοχριστιανικός, στην ευ-
ρύτερη περιοχή νότια του Κάστρου, γύρω από τον ναό του
Αγίου Νικολάου. Στην ίδια περιοχή διατηρούνται τα ερείπια
του μονόχωρου υστεροβυζαντινού ναού του Αγίου Βασιλεί-
ου, κάτω από τον ομώνυμο σύγχρονο ναό. Επίσης, στο νοτιο-
δυτικό άκρο του κόλπου των Ωρεών, στη νησίδα της Παναγί-
ας της Νησιώτισσας, σώζονται ερείπια ναΐσκου των υστερο-
βυζαντινών χρόνων.
153. Άγιος, ο.
Σε απόσταση 1 χλμ. από το χωριό, σώζεται ο ερειπωμένος βυ-
ζαντινός ναός του Αγίου Δημητρίου, πιθανότατα καθολικό μο-
νής. Ανήκει σε μια σπάνια παραλλαγή τρουλαίου ναού με νάρ-
θηκα, τον λεγόμενο «ψευδοοκταγωνικό» τύπο, και έχει χρο-
νολογηθεί στον 12ο αι. Στην περιοχή του αγροκτήματος της
Βαρβάρας γύρω από νεώτερο ναΐσκο υπάρχουν αρχιτεκτονι-
κά γλυπτά. Στον λόφο της Φραγκοκκλησιάς, είναι σήμερα ορα-
τά τα ερείπια ναού της υστεροβυζαντινής περιόδου. Στον ίδιο
χώρο έχουν εντοπισθεί παλαιοχριστιανικά κατάλοιπα. Το μνη-
μείο ίσως σχετίζεται με τη μονή των Αρχαγγέλων που ο λατί-
νος επίσκοπος του Νεγροπόντε Ιωάννης παραχώρησε το 1220
στους κιστερκιανούς μοναχούς.
1...,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,...454
Powered by FlippingBook