ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 153

Βαρκά, τα.
Βαρκά, τα.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
155
141. Βαρκά, βασιλική
1311 περιέρχεται στους Καταλανούς με την ονομασίαν Castro
ή Castri Citonis. Τέλος το 1446 καταλαμβάνεται από τους Οθω-
μανούς. Κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας ή των Καταλανών
ο εσωτερικός χώρος του Κάστρου διαιρέθηκε με δύο εγκαρσί-
ους τοίχους σε τρία μέρη. Το υψηλότερο τμήμα, το Ακροπύργι-
ον, χρησίμευε ως το τελευταίο καταφύγιο.
141. Βαρκά, τα.
Στη θέση αυτή, μεταξύ της Υπάτης και του οικισμού Λουτρά, έχει
βρεθεί παλαιοχριστιανική βασιλική με ψηφιδωτά δάπεδα και σε μι-
κρή απόσταση άλλο κτίσμα της ιδίας μάλλον εποχής με μωσαϊκά.
1...,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152 154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,...454
Powered by FlippingBook