ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 167

Αγία Θέκλα, η.
Καθενοί, οι.
ΕΥΒΟΙΑ
169
177. Καθενοί,
Αγία Τρίτη,
τοιχογραφία
175. Αγία Θέκλα, Αγία Μαρίνα
175. Αγία Θέκλα, ο ομώνυμος ναός
175. Αγία Θέκλα, η.
Ο ομώνυμος κοιμητηριακός ναΐσκος του οικισμού είναι κτισμέ-
νος στον τύπο του σταυρεπίστεγου και διατηρεί τρία στρώμα-
τα τοιχογραφιών, από τα τέλη του 13ου αι. έως τα τέλη του
14ου-αρχές 15ου αι. Κοντά στο χωριό βρίσκεται ο μικρός μο-
νόχωρος καμαροσκέπαστος ναός της Αγίας Μαρίνας. Στο
εσωτερικό διακρίνονται τμήματα τοιχογραφιών που χρονολο-
γούνται στο δεύτερο μισό του 14ου αι.
176. Μακρυχώρι, το.
Ο ναός του Αγίου Δημητρίου στο κοιμητήριο, σταυρεπίστε-
γος με μεταγενέστερη προσθήκη νάρθηκα στα δυτικά, διατη-
ρεί μεγάλο μέρος από το σημαντικό ζωγραφικό του διάκοσμο
που χρονολογείται ακριβώς στα 1302/1303, σύμφωνα με κτη-
τορική επιγραφή.
177. Καθενοί, οι.
Σε μικρή απόσταση από το χωριό σώζεται ερειπωμένος ο
σταυρεπίστεγος ναός της Αγίας Τρίτης, με τοιχογραφίες του
τέλους του 14ου αι. Στην θέση Έρια βρίσκεται το καθολικό της
μονής της Υπαπαντής ή Παναγίας Μονομερίτισσας, συνεπτυγ-
μένος σταυροειδής ναός με τρούλο. Στο εσωτερικό διακρίνο-
νται δύο στρώματα τοιχογραφιών, από τα οποία το αρχικό το-
ποθετείται στους υστεροβυζαντινούς χρόνους.
177. Καθενοί, Αγία Τρίτη
1...,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166 168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,...454
Powered by FlippingBook