ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 152

Μηλίνα, η.
Λαμία, η.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
154
140. Λαμία, κάστρο
139. Νήες, σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός, κάτοψη.
136. Μηλίνα, η.
Έχουν βρεθεί παλαιοχριστιανικά αρχιτεκτονικά μέλη που πιθα-
νώς ανήκουν σε παλαιοχριστιανική βασιλική.
137. Ολιζών, η.
Στην θέση Βαλτούδι του οικισμού της Ολιζώνος, που βρίσκε-
ται στο νότιο τμήμα του Πηλίου, έχουν έρθει στο φως λείψανα
παλαιοχριστιανικής βασιλικής.
138. Κόττες, οι.
Κοντά στον σημερινό οικισμό Τρίκερι, στην θέση Κόττες, έχουν
επισημανθεί ερείπια οικισμού και παλαιοχριστιανικής βασιλικής.
139. Νήες, οι.
Η θέση αυτή είναι ορμίσκος της νοτιοδυτικής παραλίας του Πα-
γασητικού, όπου κατά τη μεσαιωνική περίοδο άκμασαν οι πό-
λεις Αλμυρός και Πτελεόν. Σε λόφο στο μέσον της διαδρομής
από την κοινότητα Σούρπη προς τις Νήες, διατηρείται ερειπω-
μένος δικιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός, καθολικό
άλλοτε μονής, που χρονολογείται στο β΄ μισό του 12ου αι.
140. Λαμία, η.
Το έτος 431 μ.Χ. αναφέρεται για πρώτη φορά η επισκοπή Λαμί-
ας, η οποία το 869 μετονομάζεται σε επισκοπή Ζητουνίου. Στον
υφιστάμενο οχυρωματικό περίβολο του κάστρου διατηρούνται
φάσεις από την αρχαία εποχή έως και τους οθωμανικούς χρό-
νους. Κατά την περίοδο του Ιουστινιανού η ακρόπολη συμπερι-
λήφθηκε στο πρόγραμμα της επισκευής των τειχών του βυζα-
ντινού κράτους, όπως αναφέρεται από τον Προκόπιο. Κατά τη
Φραγκοκρατία ο λόφος ονομάζεται Κάστρο για πρώτη φορά,
όπως αναφέρεται σε επιστολή του Πάπα Ιννοκεντίου Γ΄, των αρ-
χών του 13ου αι.: Castrum de Situm super Ravenica (δηλαδή το
Κάστρο του Ζητουνίου πάνω από τη Ραβένικα –τη μεσαιωνική
πόλη που ίσως βρισκόταν στην σημερινή θέση Παλαιόπυργος
Αυλακίου). Το 1204 ο φράγκος βασιλιάς της Θεσσαλονίκης Βο-
νιφάτιος ο Μομφερρατικός ιδρύει την βαρωνία του Ζητουνίου
και παραχωρεί το Κάστρο στους Ναΐτες ιππότες. Το 1217 ο δε-
σπότης της Ηπείρου Θεόδωρος Άγγελος ο Κομνηνός φαίνεται
ότι καταλαμβάνει το Κάστρο και εκδιώκει τους Φράγκους. Το
1...,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151 153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,...454
Powered by FlippingBook