ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 163

Πολιτικά, τα.
Αγία Τριάδα, η.
ΕΥΒΟΙΑ
165
162. Αγία Τριάδα Κριεζώτη, κόγχη)
161. Ψαχνά, μονή Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη, θωράκιο
161. Ψαχνά, μονή Aγίου Ιωάννη του Καλυβίτη, καθολικό
160. Πολιτικά, τα.
Στο κέντρο των Πολιτικών δεσπόζει πύργος
των υστεροβυζα-
ντινών χρόνων. Μέσα στο χωριό σώζονται επίσης ερείπια ναού
αφιερωμένου πιθανότατα στον Άγιο Ιωάννη. Τα μεσοβυζαντι-
νά γλυπτά που έχουν βρεθεί στον χώρο παρουσιάζουν ομοιό-
τητες με εκείνα στον ναό της Περιβλέπτου Πολιτικών, με τον
οποίο το μνημείο αυτό ήταν μάλλον σύγχρονο.
161. Ψαχνά, τα.
Σε απόσταση 4 χλμ. βορειοδυτικά των Ψαχνών βρίσκεται το
καθολικό της μονής του Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη, μια τρί-
κλιτη βασιλική ανακατασκευασμένη κατά μεγάλο μέρος σε νε-
ώτερους χρόνους. Από τον αρχικό ναό που ανεγέρθηκε όπως
μαρτυρεί επιγραφή στο έτος 1245, διατηρείται καλύτερα τμή-
μα της ανατολικής πλευράς, με αξιόλογες τοιχογραφίες. Πα-
λαιοχριστιανικά και βυζαντινά γλυπτά έχουν επαναχρησιμο-
ποιηθεί στην τοιχοποιία ή απόκεινται στο γύρω χώρο. Μεταξύ
Ψαχνών και Κοντοδεσπότη, σώζονται πάνω σε λόφο τα ερεί-
πια κάστρου των υστεροβυζαντινών χρόνων (Καστρί, Holorita).
162. Αγία Τριάδα, η
.
Εκτός από τα ερείπια μονόχωρων ναών και πύργου στην ευ-
ρύτερη περιοχή, στις παρυφές του χωριού βρίσκεται ο ερει-
πωμένος ναός της Αγίας Τριάδας του Κριεζώτη, σύνθετος τε-
τρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος με νάρθηκα, χρονο-
1...,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162 164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,...454
Powered by FlippingBook