ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 147

Κανάλια, τα.
Δημητριάς, η.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
149
131. Δημητριάς, βασιλική Α` (Δαμοκρατίας), κάτοψη.
130. Βόλος, Άγιοι Θεόδωροι στην Παληά, ψηφιδωτό
129. Κανάλια, Άγιος Νικόλαος.
129. Κανάλια, τα.
Στα αριστερά του δρόμου που οδηγεί από τον Βόλο προς
τον οικισμό Κανάλια και 2 χλμ. πριν από αυτόν, έχουν επι-
σημανθεί κατάλοιπα από αρχαία και βυζαντινά τείχη. Στον
χώρο αυτό βρισκόταν η αρχαία πόλη της Μαγνησίας Βοί-
βη. Στην περιοχή σώζεται ο μονόχωρος καμαροσκέπαστος
ναός του Αγίου Νικολάου, με νάρθηκα, που χρονολογείται
στον 12ο αι.
130. Βόλος, ο.
Στην συνοικία της πόλης Παληά ή Κάστρο, εκτός από πολ-
λά τμήματα της παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυ-
ζαντινής οχύρωσης, ήρθαν στο φως τμήματα παλαιοχριστια-
νικής βασιλικής, γύρω από το ναό των Αγίων Θεοδώρων. Σε
μερικά από τα αποκαλυφθέντα τμήματα βρέθηκαν ψηφιδω-
τά δάπεδα καλής τέχνης, που χρονολογούνται στον 5ο αι.
Στην θέση όπου εκτεινόταν το αρχαίο νεκροταφείο, ανασκά-
φηκαν πολλοί τάφοι της παλαιοχριστιανικής και μεταγενεστέ-
ρων περιόδων.
131. Δημητριάς, η.
Ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Δημητριάδος εκτεί-
νεται στην περιοχή μεταξύ των τοποθεσιών Μπουρμπου-
λήθρα και Πευκάκια, ελάχιστα χιλιόμετρα νότια του Βόλου.
Εδώ έχουν αποκαλυφθεί δύο παλαιοχριστιανικές βασιλι-
κές, της Δαμοκρατίας, γνωστή και ως βασιλική Α΄, και η κοι-
μητηριακή βασιλική Β΄ ή του Προφήτη Ηλία. Η ανασκαφική
έρευνα της πρώτης αποκάλυψε πέντε οικοδομικές φάσεις.
1...,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146 148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,...454
Powered by FlippingBook