ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 149

Λάι, το.
Νέα Αγχίαλος, η. Φθιώτιδες Θήβες, οι.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
151
134. Νέα Αγχίαλος, βασιλική Α’ (Αγίου Δημητρίου)
134. Νέα Αγχίαλος, βασιλική Α~ (Αγίου Δημητρίου), θωράκιο.
133. Λάι, βασιλική, κάτοψη.
133. Λάι, το.
Στον οικισμόν Λάι, κοντά στο Νεοχώρι και τον Άγιο Δημήτριο,
ήρθε στο φως τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική με νάρθηκα.
134. Νέα Αγχίαλος, η.
Φθιώτιδες Θήβες, οι
.
Η παλαιοχριστιανική πόλη των Φθιωτίδων Θηβών, που βρίσκε-
ται 17 περίπου χλμ. νοτιοδυτικά του Βόλου, έχει πάρει το όνο-
μά της από τον παρακείμενο αρχαίο οικισμό. Η πόλη των πρώ-
των χριστιανικών αιώνων (4ος-7ος) καταστράφηκε από σφο-
δρό σεισμό, όπως αποδεικνύουν τα ανασκαφικά τεκμήρια.
Από τότε μέχρι και τα πρώτα χρόνια του 20ου αι., οπότε εγκα-
θίστανται στη θέση πρόσφυγες από την Αγχίαλο της Βουλγα-
ρίας, δεν κατοικήθηκε ξανά. Στον χώρο έχουν εντοπιστεί γύρω
στις δέκα βασιλικές, καθώς και κοσμικά κτίσματα. Τα σπου-
δαιότερα μνημεία είναι τα εξής:
Βασιλική Α΄
(Αγίου Δημητρί-
ου): Τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα, του τέλους του 5ου αι.,
με πλούσιο εσωτερικό διάκοσμο. Βόρεια και νότια του νάρ-
θηκα εντοπίστηκαν βαπτιστήριο και διακονικό αντίστοιχα. Τα
δάπεδα καλύπτονταν με μωσαϊκά και μαρμαροθετήματα και
ορθομαρμαρώσεις κοσμούσαν τα χαμηλά τμήματα των τοί-
χων. Ο γλυπτός διάκοσμος είναι υψηλής ποιότητας.
Βασιλι-
κή Β΄
(επισκόπου Ελπιδίου). Βρίσκεται βορειοανατολικά της
προηγούμενης και χρονολογείται στα τέλη του 5ου αι., όμως
έχει επισημανθεί και μεταγενέστερη οικοδομική φάση. Η ονο-
μασία της προέρχεται από επιγραφή που βρέθηκε στο αίθριο
και μνημονεύει το όνομα του επισκόπου Ελπιδίου, του πρώ-
του μισού του 6ου αι., καθώς και του δωρητή διακόνου Στεφά-
νου. Καταστράφηκε όπως και η βασιλική του Αγίου Δημητρίου
από πυρκαγιά, καθώς προκύπτει από το ασβεστοποιημένο υλι-
κό. Είναι τρίκλιτη με νάρθηκα, αίθριο και προσκτίσματα. Έχει
εντοπιστεί η φιάλη στη δυτική πλευρά του αιθρίου και πιθανώς
το διακονικό. Το πρόσκτισμα που αποκαλύφθηκε στην νοτιο-
ανατολική πλευρά της βασιλικής ίσως είναι το πρεσβυτέριο.
Από τον εσωτερικό διάκοσμο διασώθηκαν πολλά γλυπτά και
τμήματα μαρμαροθετημένων δαπέδων.
Βασιλική Γ΄
(αρχιερέ-
134. Νέα Αγχίαλος, βασιλική Α` (Αγίου Δημητρίου).
1...,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148 150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,...454
Powered by FlippingBook