ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 150

Νέα Αγχίαλος, η. Φθιώτιδες Θήβες, οι.
Νέα Αγχίαλος, η. Φθιώτιδες Θήβες, οι.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
152
134. Νέα Αγχίαλος, βασιλική Γ` (Αρχιερέως Πέτρου).
134. Νέα Αγχίαλος, βασιλική Β` (Επισκόπου Ελπιδίου), κάτοψη.
134. Νέα Αγχίαλος, βασιλική Β` (Επισκόπου Ελπιδίου).
ως Πέτρου). Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του χώρου της βα-
σιλικής αυτής είναι ο εντοπισμός κάτω από τη στάθμη της δύο
άλλων μικροτέρων βασιλικών, προγενεστέρων περιόδων (4ος
και 5ος αι.), των οποίων έχουν αποκαλυφθεί οι αψίδες. Η Βα-
σιλική Γ΄ είναι κτίσμα ευρυτάτων διαστάσεων, με δύο νάρθη-
κες, αίθριο και πολλά προσκτίσματα. Νοτιοδυτικά των ναρθή-
κων αποκαλύφθηκε το βαπτιστήριο, στα βορειοανατολικά του
οποίου υπήρχε λουτρό με υπόκαυστα. Τη βασιλική περιέβαλε
στοά, από την οποία έχει εντοπιστεί η νότια πλευρά και τμή-
μα της ανατολικής.
Βασιλική Δ΄
(κοιμητηριακή). Βρίσκεται σε
λόφο έξω από τα τείχη της παλαιοχριστιανικής πόλης και είναι
τρίκλιτη με νάρθηκα, αίθριο και προσκτίσματα. Στους εξωτερι-
κούς τοίχους της ανοίγονται τετράγωνοι χώροι, οι οποίοι προ-
ορίζονταν για ταφές. Οι νεκρικοί θάλαμοι που αποκαλύφθηκαν
134. Νέα Αγχίαλος, βασιλική Δ` (κοιμητηριακή), κάτοψη.
134. Νέα Αγχίαλος, βασιλική Γ` (Αρχιερέως Πέτρου), κάτοψη
1...,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149 151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,...454
Powered by FlippingBook