ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 148

Πλατανίδια, τα.
Πλατανίδια, τα.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
150
131. Δημητριάς, βασιλική Β`.
131. Δημητριάς, κοσμικό κτίσμα, κάτοψη.
131. Δημητριάς, βασιλική Α` (Δαμοκρατίας), ψηφιδωτό.
Στην πρώτη, των αρχών του 5ου αι., ο ναός ήταν τρίκλιτος,
μικρών διαστάσεων, που στη συνέχεια επεκτάθηκε με την
προσθήκη νάρθηκα, αιθρίου, προσκτισμάτων προς τα δυτικά
και ενός βαπτιστηρίου στην βόρεια πλευρά. Οι τέσσερις τε-
λευταίες φάσεις χρονολογούνται έως τα τέλη του 6ου αι. Σε
αυτές ανήκουν τα ψηφιδωτά δάπεδα και ο εκτεταμένος ζω-
γραφικός διάκοσμος που κάλυπτε τους τοίχους του κυρίως
ναού, του βαπτιστηρίου και των στοών του αιθρίου. Τα θέ-
ματα των ψηφιδωτών δαπέδων είναι γεωμετρικά και μετα-
ξύ αυτών διασώθηκε η επιγραφή που αναφέρει το όνομα της
δωρήτριας Δαμοκρατίας. Οι τοιχογραφίες είναι ανεικονικές,
με πολλές βιβλικές επιγραφές. Δυτικά της βασιλικής, αποκα-
λύφθηκε κοσμικό κτίσμα με ψηφιδωτό δάπεδο που συνδέε-
ται με τα ψηφιδωτά της βασιλικής της Δαμοκρατίας. Η κοι-
μητηριακή βασιλική Β΄ είναι και αυτή τρίκλιτη, με μικρή κόγ-
χη που ανοίγεται στο μέσον περίπου του νότιου τοίχου της.
Με βάση τα μέχρι σήμερα ανασκαφικά δεδομένα, χρονολο-
γείται στον 5ο αι.
131. Δημητριάς, βασιλική Β`, κάτοψη
132. Πλατανίδια, τα.
Στη θέση Πλατανίδια του οικισμού Κάτω Λεχώνια, αποκαλύ-
φθηκε μεγάλη παλαιοχριστιανική βασιλική με ψηφιδωτά δά-
πεδα, σημαντικό τμήμα της οποίας βρίσκεται μέσα στην θά-
λασσα.
1...,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147 149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,...454
Powered by FlippingBook