ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 143

Ομόλιον, το.
Τσάγεζι, το. Στόμιον, το.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
145
118. Τσαγεζι, καθολικο μονης Αγιου Δημητριου
117. Ομόλιον, το.
Ο οικισμός βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της Όσσας, κο-
ντά στην γέφυρα του Πηνειού, αμέσως μετά την έξοδο των
Τεμπών. Σε κοίλωμα των βράχων, εκτός του οικισμού, υπάρ-
χει ασκηταριό της βυζαντινής περιόδου. Σώζονται τα ερείπια
ναΐσκου με αμελή πλινθοπερίκλειστη τοιχοδομία.
118. Τσάγεζι, το.
Στόμιον, το
.
Στην ανατολική πλαγιά της Όσσας και μεταξύ του ομώνυμου οι-
κισμού και της Καρίτσας, υπάρχει η εν ενεργεία μονή του Αγί-
ου Δημητρίου ή, παλαιότερα, της Παναγίας. Φέρει την ονομα-
σία «Οικονομείον» ή «Κονομειό» ή «Κομνήνειον». Η τελευταία
προέρχεται εκ παραφθοράς των δύο πρώτων και δεν ευστα-
θεί, ενώ οι άλλες δύο πιθανώς προέρχονται από τον ομώνυμο
παρακείμενο οικισμό, ερείπια του οποίου διασώζονται. Στο κέ-
ντρο της μοναστηριακής αυλής διατηρείται το καθολικό του
15ου αι., που αναστηλώθηκε πρόσφατα. Ο αρχιτεκτονικός τύ-
πος του ανήκει σε μια σπάνια παραλλαγή του αγιορείτικου τρί-
κογχου, με την λιτή στην δυτική πλευρά και τέσσερα παρεκκλή-
σια στις γωνίες. Στην δυτική πλευρά της αυλής διατηρείται επι-
σκευασμένος ο πυλών, ενώ στις άλλες πλευρές υπάρχουν οι
πολύ νεώτερες πτέρυγες της μονής. Δύο επιγραφές με χρονο-
λογία 1492 και 1543 μας πληροφορούν για τις οικοδομικές φά-
σεις της μονής. Η πρώτη αναφέρεται στην κατασκευή του πε-
ριβόλου, που ασφαλώς προϋποθέτει την ύπαρξη του καθολι-
κού ή και άλλων κτισμάτων, και η δεύτερη στην ανακαίνισή του.
1...,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,...454
Powered by FlippingBook