ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 146

Καστρί, το.
Καστρί, το.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
148
127. Λαρισα, βασιλικη Αγιου Αχιλλειου
127. Λάρισα, Φρούριο, μεσοβυζαντινός ναός
127. Λαρισα, ψηφιδωτο)
Κύπρου και Ολύμπου, κοντά στην πλατεία της Νέας Αγοράς.
Στην ίδια πλατεία αποκαλύφθηκε πρόσφατα τμήμα του Ιουστι-
νιάνειου τείχους, το οποίο έχει επίσης εντοπιστεί και είναι επι-
σκέψιμο στην γωνία των οδών Λαπιθών και Γαριβάλδη. Κάτω
από το τείχος στην πλατεία της Αγοράς, αποκαλύφθηκε τμή-
μα λουτρού του 5ου πιθανώς αι. Ένα άλλο, μικρής έκτασης
λουτρό, βρίσκεται στον λόφο Φρούριο και ίσως είναι σύγχρο-
νο της εκεί βασιλικής. Σε μικρή απόσταση από αυτό αποκα-
λύφθηκε ναΐσκος αναγόμενος πιθανώς στα τέλη της μεσοβυ-
ζαντινής περιόδου. Στο κέντρο της πόλης (οδός Μανωλάκη)
επισημάνθηκε ένα άλλο σημαντικό κατάλοιπο της παλαιοχρι-
στιανικής εποχής, μία δεξαμενή μεγάλων διαστάσεων που δεν
αποκλείεται να είναι κτίσμα του αγίου Αχιλλείου, ο οποίος ανή-
γειρε πολλά κοινωφελή κτήρια. Στην πόλη της Λάρισας έχουν
αποκαλυφθεί κατά καιρούς πολλά κτήρια της παλαιοχριστιανι-
κής κυρίως περιόδου με αξιόλογα ψηφιδωτά δάπεδα.
128. Καστρί, το.
Στις δυτικές υπώρειες του όρους Μαυροβούνι, επάνω σε λόφο
κοντά στον ομώνυμο οικισμό, διατηρούνται μεγάλα τμήματα
οχύρωσης, τα οποία ακολουθούν το σχήμα του λόφου, με
πύργους κατά διαστήματα. Ο οχυρωματικός περίβολος διαι-
ρείται εσωτερικά σε τρία τμήματα, που σχηματίζονται από το
εξωτερικό τείχος και δύο εγκάρσιους τοίχους. Στο κέντρο του
πρώτου τμήματος υπάρχει μικρός ναός αφιερωμένος στον
Άγιο Γεώργιο, σύγχρονος πιθανώς με τα τείχη. Ο βυζαντινός
αυτός οικισμός αναφέρεται από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Κα-
ντακουζηνό όταν το 1333 καταλήφθηκε από τον διοικητή της
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Μονομάχο.
1...,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145 147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,...454
Powered by FlippingBook