ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 106

Καλή Βρύση, η.
Μικρό Σούλι, το. Σέμαλτον, το.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
108
52. Πύργος Απολλωνίας
50. Καλή Βρύση, η.
Στην θέση Τσατάλγκα και στα πρανή γύρω από την κορυφή
της εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και περισυλλέχθη-
κε κεραμική ρωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής περιόδου. Η πα-
ραδιδόμενη ύπαρξη οχυρωματικού έργου στην κορυφή δεν εί-
ναι απολύτως εξακριβωμένη.
51. Μονή Εικοσιφοινίσσης, η.
Σύγχρονο μοναστηριακό συγκρότημα με καθολικό μεταβυζα-
ντινής περιόδου. Από το βυζαντινό μοναστηριακό συγκρότη-
μα, ίδρυμα του β΄ μισού του 9ου ή του 10ου αι., το οποίο γνώ-
ρισε αλλεπάλληλες καταστροφές μέχρι και τον 20ο αι., σώ-
ζονται λιγοστά γλυπτά και μαρμαροθέτημα δαπέδου (γύρω
στο 1000). Κοντά στο μοναστήρι υπάρχουν ερείπια κάστρου,
ίσως βυζαντινής περιόδου.
52. Πύργος Απολλωνίας, ο.
Σε απότομο βραχώδες ύψωμα δίπλα στην ακτή, λίγα χιλιόμε-
τρα ανατολικά των εκβολών του Στρυμώνα υψώνεται ο πύρ-
γος που είναι γνωστός με το όνομα πύργος της Aπολλωνίας.
Περιβάλλεται από μικρό περίβολο και είχε πέντε ορόφους.
Στον ανατολικό τοίχο της τέταρτης στάθμης διαμορφωνόταν
παρεκκλήσιο. Χρονολογείται στα μέσα 14ου αι.
53. Κάρυανη, η, ή Κουτάριανη, η.
Χωριό γνωστό από γραπτές πηγές ήδη από τον 11ο αι. Στα δυ-
τικά του σύγχρονου οικισμού στην θέση Παλαίκαστρο σώζο-
νται τα χαμηλά λείψανα περιβόλου, μάλλον μεσοβυζαντινής
περιόδου, που στέφει την κορυφή χαμηλού λόφου, μακριά
από τη θάλασσα, ανάμεσα στα πρώτα υψώματα της περιοχής.
Δεν κατοικήθηκε ποτέ συστηματικά και μάλλον υπήρξε κατα-
φύγιο. Στην παραλία της Κάρυανης, κοντά στην ακτή, σώζο-
νται χαμηλά ερείπια πύργου βυζαντινής περιόδου.
54. Ποδοχώρι, το.
Στον επαρχιακό δρόμο Ποδοχωρίου – Ακροποτάμου ανασκά-
φηκε τρίκλιτη ξυλόστεγη παλαιοχριστιανική βασιλική με νάρ-
θηκα, εξωνάρθηκα, βαπτιστήριο και ψηφιδωτά δάπεδα. Μετά
την καταστροφή και ερείπωση της εκκλησίας στον χώρο του
ιερού κτίστηκε μικρό μονόχωρο ναΐδριο.
55. Μικρό Σούλι, το.
Σέμαλτον, το.
Στον χώρο του σύγχρονου οικισμού βρισκόταν βυζαντινός οι-
κισμός, γνωστός από τα τέλη του 11ου αι. με το όνομα Σέμαλ-
τον. Από το 1230 και μετά ανήκε στη μονή Βατοπεδίου. Υποτί-
1...,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,...454
Powered by FlippingBook