ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 451

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
453
Δωδεκάνησα
Θ. Α. Αρχοντόπουλος,
Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης στην πόλη της Ρόδου και η ζωγρα-
φική του ύστερου μεσαίωνα στα Δωδεκάνησα,
Ρόδος-Αθήνα 2010.
Α. Κατσιώτη – Ε. Παπαβασιλείου, «Μεσοβυζαντινή γλυπτική στη Λέρο και τη Νίσυρο»,
ΔΧΑΕ
περ. Δ’, τ. ΚΓ’ (2002) 121-148.
Α. Κατσιώτη, «Επισκόπηση της μνημειακής ζωγραφικής του 13ου αιώνα στα Δωδεκάνη-
σα»,
ΑΔ
51 – 52 (1996 – 97),
Μελέτες
, 269-300.
Ν.Δ. Κοντογιάννης,
Μεσαιωνικά Κάστρα και Οχυρώσεις της Κω,
Αθήνα 2002.
Ε. Μηλίτση, «Μαρμάρινες μεσοβυζαντινές ψευδοσαρκοφάγοι από την Κω»,
Χάρις Χαίρε.
Μελέτες στη μνήμη της Χάρης Κάντζια,
τ. Α’, Αθήνα 2004, 277-290.
A. K. Oρλάνδος, «Bυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Ρόδου»,
ΑΒΜΕ
ΣΤ’ (1948)
55-215.
Α. Κ. Ορλάνδος, «Δύο παλαιοχριστιανικαί βασιλικαί της Κω»,
ΑΕ
1966, 1-103.
Α. Κ. Ορλάνδος,
Η Αρχιτεκτονική και αι Βυζαντιναί Τοιχογραφίαι στην Πάτμο
, Αθήναι
1970.
L.-M. de Matteis,
Mosaici tardoantichi dell’isola di Cos. Scavi italiani, 1912-1945,
Oxford 2013.
M. Michaelidou, “The City of Rhodes”, στο J. Albani – Eu. Chalkia (eds),
Heaven and Earth. Cit-
ies and Countryside in Byzantine Greece,
Athens 2013, 240-251.
1...,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450 452,453,454
Powered by FlippingBook