ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 443

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
445
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Π. Ασημακοπούλου-Ατζακά,
Σύνταγμα των παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών δαπέδων της
Ελλάδος.
ΙΙΙ.1.
Τα ψηφιδωτά δάπεδα της Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη 1998.
Γ. Βελένης,
Μεσοβυζαντινή ναοδομία στη Θεσσαλονίκη,
Αθήνα 2003.
Ν. Ζήκος,
Παλαιοχριστιανική και βυζαντινή Αμφίπολις,
Αθήνα 1989.
Θησαυροί του Αγίου Όρους. Κατάλογος έκθεσης
(Θεσσαλονίκη, 21 Ιυνίου- 31 Δεκεμβρί-
ου 1997), Θεσσαλονίκη 1997.
Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη – Χ. Μπακιρτζής,
Φίλιπποι,
Αθήνα 2009.
Ευ. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου – Χρ. Μαυροπούλου-Τσιούμη – Χ. Μπακιρτζής,
Ψηφιδωτά
της Θεσσαλονίκης, 4ος-14ος αιώνας,
Αθήνα 2012.
Κ. Λοβέρδου-Τσιγαρίδα,
Το κάστρο του Πλαταμώνα,
Αθήνα 2006.
Χρ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, «Η μνημειακή ζωγραφική στη Θεσσαλονίκη στο δεύτερο
μισό του 14
ου
αιώνα»,
Ευφρόσυνον. Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη,
τ.
Β’, Αθήνα 1992, 658 – 669.
Α. Ξυγγόπουλος,
Τέσσαρες μικροί ναοί της Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη 1952.
Θ. Παζαράς,
Τα βυζαντινά γλυπτά του καθολικού της μονής Βατοπεδίου,
Θεσσαλονίκη
2001.
Θ. Παζαράς, «Η γλυπτική στη Μακεδονία κατά την παλαιολόγεια περίοδο», στο
Η Μακε-
δονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Πρακτικά Συμποσίου
(Θεσσαλονίκη
14-20 Δεκεμβρίου 1992), Θεσσαλονίκη 2002, 471-504.
Γ. Α. Σωτηρίου – Μ. Γ. Σωτηρίου,
Η βασιλική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης,
εν Αθή-
ναις 1952.
Ε. Τσιγαρίδας,
Τοιχογραφίες της περιόδου των Παλαιολόγων σε ναούς της Μακεδονίας
,
Θεσσαλονίκη 1999.
Κ. Τσουρής, «Νεάπολις – Χριστούπολις – Καβάλα. Παρατηρήσεις στην οχύρωση και την
ύδρευση»,
ΑΔ
53 (1998) Α’, 384-455, πίν. 119-152.
P. Androudis, “Nouvelles recherches et donnés archéologiques sur les monastères byzantines
abandonnés de l’ Athos”,
Βυζαντιακά
24 (2004), 55-88.
D. Feissel – J.-M. Spieser, “Inventaires en vue d’un recueil des inscriptions historiques de By-
zance, II. Les inscriptions de Thessalonique. Supplément”,
TM
7 (1979) 303-348.
Eu. Kourkoutidou-Nikolaidou, “Philippoi”, στο J. Albani – Eu. Chalkia (eds),
Heaven and Earth.
Cities and Countryside in Byzantine Greece,
Athens 2013, 94-103.
G. Millet – J. Pargoire – L. Petit,
Recueil des inscriptions chrétiennes de l’Athos, I,
Paris 1904.
Th. N. Pazaras, “Sculpture in Macedonia in the Middle Byzantine Period”,
Byzantine Macedonia.
Art, Architecture, Music and Hagiography. Papers from the Melbourne Conference
(July 1995), Melbourne 2000, 28-40.
J.-P. Sodini – K. Kolokotsas,
Aliki II. La basilique double,
Paris 1984.
J.-M. Spieser, “Inventaires en vue d’un recueil des inscriptions historiques de Byzance, I. Les
inscriptions de Thessalonique”,
TM
5 (1973) 145-180.
Α. Tourta, “Thessaloniki”, στο J. Albani – Eu. Chalkia (eds),
Heaven and Earth. Cities and Coun-
tryside in Byzantine Greece,
Athens 2013, 74-93.
1...,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442 444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,...454
Powered by FlippingBook