ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 446

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
448
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Ν. Δρανδάκης – Ν. Γκιολές – Ε. Δωρή – Σ. Καλοπίση – Β. Κέπετζη – Χ. Κωνσταντινίδη – Μ.
Κωνσταντουδάκη – Μ. Παναγιωτίδη, «Έρευνα στην Επίδαυρο Λιμηρά»,
ΠΑΕ
1982, 349–466, πίν. 222-248.
Ν. Β. Δρανδάκης – Σ. Καλοπίση – Μ. Παναγιωτίδη, «Έρευνα στην Επίδαυρο Λιμηρά», ΠΑΕ
1983Α, 209-263, πίν. 169-178.
Ν. Δρανδάκης, «Σχεδίασμα καταλόγου βυζαντινών και μεταβυζαντινών ναών Λακωνίας»,
ΛακΣπ
13 (1996), 167-236.
Π. Καλαμαρά (επ.),
Μονεμβασία. Αντικείμενα-Περιβάλλον-Ιστορία. Η Αρχαιολογική Συλ-
λογή,
Αθήνα 2001.
Θ. Κουκούλης – Μ. Οικονόμου, «Δύο βυζαντινοί ναοί των Μεθάνων: Άγιος Δημήτριος και
Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος»,
Πελοποννησιακά
22 (1996 –97), 221 – 276.
Μ. Παναγιωτίδη, «Παρατηρήσεις για ένα τοπικό “εργαστήρι” στην περιοχή της επιδαύρου
Λιμηράς»,
ΔΧΑΕ
περ. Δ’, τ. 27 (2006) 193-206.
Μ. Χατζηδάκης – Ι. Μπίθα,
Κύθηρα. Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος,
Αθή-
να 1997.
Cities and Countryside in Byzantine Greece,
Athens 2013, 216-223.
C. Abadie-Reynal, “Argos from the Fourth to Eighth Centuries”, στο J. Albani – Eu. Chalkia (eds),
Heaven and Earth. Cities and Countryside in Byzantine Greece,
Athens 2013, 210-
215.
G. Gerola, “Le Fortificazioni di Napoli di Romania”,
Annuario della Reale Scuola d’ Atene
13-14
(1933) 347-410.
D. Feissel – A. Philippides-Braat,
Inventaires en vue d’un recuil des inscriptions historiques de
Byzance, III. Inscriptions du Peloponnèse (à l’ exception de Mistra), TM
9 (1985)
267-395.
G. Hadji-Minaglou,
L’église de la Dormition de la Vierge à Merbaka,
Paris 1992.
H. A. Kalligas,
Monemvasia. A Byzantine City State,
London-New York 2010.
S. Kalopissi-Verti,
Die Kirche der Agia Triada bei Kranidi der Argolis,
München 1975.
A. Vassiliou, “Argos from the Ninth to Fifteenth Centuries”, στο J. Albani – Eu. Chalkia (eds),
Heaven and Earth. Cities and Countryside in Byzantine Greece,
Athens 2013,
216-223.
1...,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445 447,448,449,450,451,452,453,454
Powered by FlippingBook