ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 449

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
451
ΤΑ ΝΗΣΙΑ
Νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου
Λ. Αχειλαρά,
Το κάστρο της Μυτιλήνης,
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώ-
σεων, Αθήνα 1999.
Ο. Βάσση,
Η μεσαιωνική Χίος. Αρχαιολογικός οδηγός για τα μνημεία της Χίου από την
ύστερη αρχαιότητα έως την Τουρκοκρατία (5ος αι. – 16ος αι.),
Χίος 2014.
Η. Κόλλιας,
Η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Από τα
παλαιοχριστιανικά χρόνια μέχρι την τουρκική κατάκτηση (1522),
Αθήνα 1994.
Α. Μητσάνη, «Βυζαντινές τοιχογραφίες στη Σάμο: Άγιος Γεώργιος Δρακαίων και Πα-
ναγία Μακρινή Καλλιθέας»,
Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμε-
ρα, Πρακτικά Συνεδρίου, Σάμος 1995
, τ. Α’, Αθήνα 1998, 85 – 109.
Χ. Μπούρας, «Η αρχιτεκτονική του ναού της Επισκοπής Σκύρου», ΔΧΑΕ περ. Δ’, τ. Β’
(1960-1961) 57-76.
Χ. Μπούρας,
Η Νέα Μονή της Χίου. Ιστορία και Αρχιτεκτονική,
Αθήνα 1981.
Ντ. Μουρίκη,
Τα ψηφιδωτά της Νέας Μονής Χίου,
τ. Α’-Β’, Αθήνα 1985.
Α. Ξυγγόπουλος, «Ο ναός της Επισκοπής Σκοπέλου,
ΑΕ
1956, 181-198.
Α. Κ. Ορλάνδος, «Η παλαιοχριστιανική βασιλική του Χαλινάδου Λέσβου»,
ΑΒΜΕ
Γ’ (1937)
115-127.
Α. Κ. Ορλάνδος, «Η πρόσφατος αναστήλωσις της Καταπολιανής της Πάρου. Πορίσματα
ερευνών και νέα ευρήματα»,
ΕΕΚΜ
Ε’ (1965) 9-52.
F. W. Hasluck, “The Monuments of the Gattelusi of Lesvos”,
BSA
15 (1908-1909) 248-269.
J. Koder – P. Soustal,
Aigaion Pelagos (die nördliche Ägäis). Tabula Imperii Byzantini
10, Wien
1998.
1...,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448 450,451,452,453,454
Powered by FlippingBook