ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 447

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
449
ΚΡΗΤΗ
Μ. Ανδριανάκης, «Η μνημειακή αρχιτεκτονική στην Κρήτη της Β’ βυζαντινής περιόδου»,
Πεπραγμένα του Ι’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου
(Χανιά 1-8 Οκτωβρίου
2006), τ. Α’, Χανιά 2011, 309-361.
Ο. Γκράτζιου,
Η Κρήτη στην ύστερη μεσαιωνική εποχή. Η μαρτυρία της εκκλησιαστικής
αρχιτεκτονικής,
Ηράκλειο 2010.
Ι. Ε. Δημακόπουλος,
Τα σπίτια του Ρέθεμνου. Συμβολή στη μελέτη της αναγεννησιακής
αρχιτεκτονικής της Κρήτης του 16ου και 17ου αιώνα,
Αθήνα 2001².
Ι. Σπαθαράκης,
Βυζαντινές τοιχογραφίες Νομού Ρεθύμνου,
Ρέθυμνο 1999.
Ι. Στεριώτου,
Tα βενετικά τείχη του Xάνδακα (τον 16ο και τον 17ο αι.). Tο ιστορικό της
κατασκευής τους σύμφωνα με Bενετικές αρχειακές πηγές,
Hράκλειο 1998.
Χρ. Tζομπανάκη,
Xάνδακας. H πόλη και τα τείχη
, Hράκλειο 1996.
M. Andrianakis, “Herakleion in Crete”, στο J. Albani – Eu. Chalkia (eds),
Heaven and Earth. Cit-
ies and Countryside in Byzantine Greece,
Athens 2013, 252-263.
A.C. Bandy,
The Greek Christian Inscriptions of Crete, IVth-IXth century A.D.,
Athens 1970.
Kl. Gallas – Kl. Wessel – M. Borboudakis,
Byzantinisches Kreta,
München 1983.
M. Georgopoulou,
Venice’s Mediterranean Colonies: Architecture and Urbanism,
Cambridge
University Press, Cambridge 2001.
G. Gerola,
I monumenti veneti nell’ isola di Creta,
I-IV, Venezia 1905-1932.
I. Spatharakis,
Byzantine Wall Paintings of Crete,
v. I-III, London - Leiden 1999-2012.
I. Spatharakis,
Dated Byzantine Wall Paintings of Crete,
Leiden 2001.
1...,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446 448,449,450,451,452,453,454
Powered by FlippingBook