ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 444

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
446
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ
Α. Π. Αβραμέα,
Η βυζαντινή Θεσσαλία μέχρι του 1204. Συμβολή εις την ιστορικήν γεω-
γραφίαν. Διατριβή επί διδακτορία,
εν Αθήναις 1974.
Κλ. Ασλανίδης – Χρ. Πινάτση, «Ναοδομία της μέσης βυζαντινής περιόδου στη Σαλαμίνα»,
ΑΔ
49-50 (1994-95) 165-194.
Ι. Δ. Βαραλής, «Η ναοδομία της Θεσσαλίας κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο»,
ΑΕΘ-
ΣΕ
1 (2003), τ. Ι, 345–369.
Ε. Γκίνη-Τσοφοπούλου, «Τα Μεσόγεια από την επικράτηση του χριστιανισμού έως την
οθωμανική κατάκτηση», στο
Μεσογαία. Ιστορία και πολιτισμός των Μεσογεί-
ων Αττικής,
Αθήνα 2001, 149-197.
Ν. Γκιολές,
Η Αθήνα στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Πολεοδομική εξέλιξη,
Αθή-
να 2005.
Εμμανουήλ Μ.,
Οι τοιχογραφίες του Αγίου Δημητρίου στο Μακρυχώρι και της Κοιμή­
σεως της Θεοτόκου στον Οξύλιθο της Εύβοιας
, Αθήνα 1991.
Ι. Λιάπης, αρχιμανδρίτης,
Μεσαιωνικά μνημεία Ευβοίας,
Αθήναι 1971.
Ιερώνυμος, μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας, Χριστιανική Βοιωτία, τ. Α΄, Λιβαδειά 2005.
Στ. Μαμαλούκος – Στ. Σδρόλια, «Αρχαιολογικά κατάλοιπα στο “Όρος των Κελλίων”»,
ΑΕΘΣΕ
2 (2006) 585-601.
Στ. Μαμαλούκος, «Η ναοδομία στη Μαγνησία κατά τη μέση και ύστερη βυζαντινή περίο-
δο»,
Βυζαντινά
25 (2005) 177-232.
Χ. Μπούρας – Α. Καλογεροπούλου – Ρ. Ανδρεάδη,
Εκκλησίες της Αττικής,
Αθήνα 1969.
Χ. Μπούρας,
Βυζαντινή Αθήνα, 10ος-12ος αι., ΜουσείοΜπενάκη 6οΠαράρτημα,
Αθήνα 2010.
Ν. Νικονάνος,
Βυζαντινοί ναοί της Θεσσαλίας. Από το 10ο αιώνα ως την κατάκτηση της
περιοχής από τους Τούρκους το 1393,
Αθήναι 1997.
Γ. Πάλλης, «Από τη Λαμία στο Ζητούνι. Αρχαιολογικές μαρτυρίες για τον παλαιοχριστια-
νικό και το βυζαντινό οικισμό»,
ΑΕΘΣΕ
3 (2009), τ. ΙΙ, 1303–1311.
Γ. Πάλλης, «Τοπογραφικά του αθηναϊκού πεδίου κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο (9ος-
12ος αι.)»,
Βυζαντινά Σύμμεικτα
23 (2013) 105-182.
Δ. Παππάς,
Η βυζαντινή ναοδομία στην Εύβοια. Διπλωματική εργασία στο μεταπτυχια-
κό πρόγραμμα σπουδών βυζαντινής αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Αθήνα 2006.
Χ. Πέννας,
Η βυζαντινή Αίγινα,
Αθήνα 2004.
Α. Ρουβιό υ Λιούκ,
Περί των καταλανικών φρουρίων της ηπειρωτικής Ελλάδος,
μετάφρ. Γ.
Ν. Μαυράκη, εν Αθήναις 1912.
Μ. Σκλάβου-Μαυροειδή,
Γλυπτά του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών,
Αθήνα 1999.
Β. Συθιακάκη, Παλαιοχριστιανική, βυζαντινή και μεταβυζαντινή Λοκρίδα, στο:
Λοκρίδα.
Ιστορία και πολιτισμός,
Κτήμα Χατζημιχάλη, χ.τ. χ.χ., 113-137.
Β. Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη, «Ιστορική τοπογραφία της Φθιώτιδας κατά την παλαιοχρι-
στιανική περίοδο»,
Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας
(3-4 Νοεμ-
βρίου 2001), Λαμία 2002, 48–67.
Β. Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη,
Ο ανάγλυφος αρχιτεκτονικός διάκοσμος στη Θεσσαλία και
Φθιώτιδα. Παλαιοχριστιανικά και πρώιμα μεσαιωνικά χρόνια,
Βόλος 2012.
Γ. Α. Σωτηρίου,
Αι χριστιανικαί Θήβαι της Θεσσαλίας, ΑΕ
1929.
Ι. Τραυλός,
Πολεοδομική Εξέλιξις των Αθηνων,
Αθήνα 1993².
1...,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443 445,446,447,448,449,450,451,452,453,...454
Powered by FlippingBook