ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 442

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
444
ΘΡΑΚΗ
Σ. Δουκατά-Δεμερτζή,
Παλιόχωρα Μαρωνείας. Η ανασκαφή της παλαιοχριστιανικής βα-
σιλικής και του βυζαντινού οικισμού,
Καβάλα 2008.
N. Ζήκος, «Αποτελέσματα ανασκαφικών ερευνών στο Παπίκιον Όρος»,
Byzantine Thrace,
Image and Character. First International Symposium for Thracian Studies
(Komoti-
ni, May 28th-31st 1987),
ByzForsch
XIV (1989) 675-693, πίν. CCLVI-CCCLXXX.
Ν. Ζήκος,
Μαξιμιανούπολις-Μοσυνόπολις. Ανασκαφή περίκεντρου ναού,
Kαβάλα 2008.
Ι. Μεϊμάρης – Χ. Μπακιρτζής,
Ελληνικές επιγραφές υστερορρωμαϊκών και παλαιοχριστια-
νικών χρόνων από τη δυτική Θράκη,
Κομοτηνή 1994.
Χ. Μπακιρτζής, «Βυζαντινή Θράκη (330-1453)», στο
Θράκη,
Κομοτηνή 1994, 151-210.
Κ. Τσουρής – Α. Μπρίκας,
Το φρούριο του Πυθίου και το έργο της αποκαταστάσεώς του.
Πρώτη ανακοίνωση,
Καβάλα 2002.
Κ. Τσουρής – †Α. Μπρίκας, «Βυζαντινές οχυρώσεις στον Έβρο. Ι.»,
Βυζαντινά
26 (2006)
153-209.
C. Asdracha – Ch. Bakirtzis, “Inscriptions byzantines de Thrace (VIIIe-XVe siècles). Edition et
commentaire historique”,
ΑΔ
35 (1980)
Μελέται,
241-282, πίν. 58-78.
Ch. Bakirtzis, “Western Thrace in the Early Christian and Byzantine Periods: Results of Archaeo-
logical Research and Prospects, 1973-1987”,
Byzantine Thrace, Image and Char-
acter. First International Symposium for Thracian Studies
(Komotini, May 28th-31st
1987),
ByzForsch
XIV (1989) 41-58, πίν. X-XXXIX.
Ch. Bakirtzis, “Byzantine Monasteries in Eastern Macedonia and Thrace (Synaxis, Mount
Papikion, Saint John Prodromos Monastery)”,
Mount Athos and Byzantine
Monasticism. Papers from the Twenty-Eighth Spring Symposium of Byzantine
Studies
(Birmingham 1994), Aldershot 1996, 47-54.
M. Korres, “The Architecture of the Pythion Castle”,
Byzantine Thrace, Image and Character.
First International Symposium for Thracian Studies
(Komotini, May 28th-31st 1987),
ByzForsch
XIV (1989) 273-278, πίν. LXIX-LXXI.
R. Οusterhout – Ch. Bakirtzis,
Τhe Byzantine Monuments of the Evros/Meriç Valley,
Thessaloniki
2007.
R. Ousterhout, “The Βyzantine Architecture of Thrace: the view from Constantinople”,
Byzantine
Thrace, Evidence and Remains. Fourth International Symposium on Thracian Stud-
ies
(Komotini, 18-22 April 2007),
Proceedings, ByzForsch
XXX (2011) 489-502, εικ.
στις σελ. 839-843.
St. Sinos,
Die Klosterkirche der Kosmosoteira in Bera (Vira),
Münich 1985.
P. Soustal,
Thrakien (Thrake, Rodope and Haimimontos). Tabula Imperii Byzantini
6, Wien
1991.
1...,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441 443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,...454
Powered by FlippingBook