ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 450

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
452
Κυκλάδες
Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, «Τοιχογραφίες του Μεγάλου Ταξιάρχη Μιχαήλ στη Μεσα-
ριά της Άνδρου. Στοιχεία εικονογραφίας και τέχνης», στο: Ό. Γκράτζιου – Χρ.
Λούκος (επ.),
Ψηφίδες. Μελέτες ιστορίας, αρχαιολογίας και τέχνης στη μνή-
μη της Στέλλας Παπαδάκη-Oekland,
Ηράκλειο 2009, 117-132.
Eυ. Γερούση,
Μήλος. Τα χριστιανικά μνημεία του νησιού,
Αθήνα 1999.
Γ. Δημητροκάλλης,
Βυζαντινή ναοδομία στη Νάξο,
Αθήναι 2000.
Ε. Δωρή – Π. Βελισσαρίου – Μ. Μιχαηλίδης,
Κάτω Κάστρο. Η πρώτη φάση των ανασκα-
φών στο βενετικό φρούριο της Χώρας Άνδρου,
Καΐρειος Βιβλιοθήκη, Άν-
δρος 2003.
Ε. Δεληγιάννη-Δωρή, «Η έρευνα στο Επάνω Κάστρο της Άνδρου. Μερικές σκέψεις»,
ΔΧΑΕ
περ. Δ’, τ. ΚΖ’ (2006), 471-480.
Γ. Σ. Μαστορόπουλος,
Νάξος, το άλλο κάλλος. Περιηγήσεις σε βυζαντινά μνημεία,
Αθή-
να, χ.χ.
Α. Μητσάνη, «Η μνημειακή ζωγραφική στις Κυκλάδες κατά το 13
ο
αιώνα»,
ΔΧΑΕ περίο-
δος Δ’ ΚΑ’ (2000),
93-122.
Α. Μητσάνη, «Η χορηγία στις Κυκλάδες από τον 6ο μέχρι τον 14ο αι. Η μαρτυρία των επι-
γραφών»,
ΕΕΒΣ
ΜΒ’(2004-2006), 391–446.
Α. Κ. Ορλάνδος, «Βυζαντινά μνημεία της Άνδρου»,
ΑΒΜΕ
Η’(1955-56), 3-67.
Χ. Πέννας,
Μελέτη μεσοβυζαντινής γλυπτικής. Νάξος – Πάρος,
Αθήνα 2000.
Χ. Πέννας, «Ιστορικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες για τη βυζαντινή Σίφνο»,
Πρακιτκά
Β’ Διεθνούς Σιφναϊκού Συμποσίου
(Σίφνος, 27-30 Ιουνίου 2002)
,
τ. Β’, Αθήνα
2005-2006, 9-26.
Α. Φίλιππα-Αποστόλου,
Το κάστρο της Αντιπάρου,
Αθήνα 1978.
Α. Ε. Φλωράκης, «Παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά γλυπτά της Τήνου. Οι καταβολές της
τοπικής μαρμαρογλυπτικής»,
Τηνιακά
3 (2005) 11-116.
Μ. Χατζηδάκης – Ν. Δρανδάκης – Ν. Ζίας – Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου – Α. Βασιλάκη-
Καρακατσάνη,
Βυζαντινή τέχνη στην Ελλάδα. Νάξος,
Αθήνα 1989.
Cl. Barsanti – S. Pedone, “Una nota sulla scultura ad incrostazione e il templon della Panaghia
Episcopi di Santorini”,
Mélanges Jean-Pierre Sodini. ΤΜ
15 (2004), 407-425.
Ch. Bouras, “Middle Byzantine Domed Cruciform Churches on the Greek Islands”,
Zograf
27
(1998-99) 7-16.
H. Eberhard, “Byzantinische Burgen auf den Kykladen”,
JÖB
36 (1986) 157-189.
D. Feissel, «Inscriptions byzantines de Tenos»,
BCH
104 (1980) 477-518.
G. Kiourtzian,
Recueil des inscriptions grecques chrétiennes des Cyclades de la fin du IIIe au
VIIe siècle après J.-C.,
Paris 2000.
Μ. Panayotidi, “Les peintures murales de Naxos”,
Corsi XXXVIII (1991)
, 281-303.
1...,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449 451,452,453,454
Powered by FlippingBook