ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - page 448

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
450
ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
C. Asdracha,
Inscriptions protobyzantines et byzantines de la Thrace orientale et de l’île d’
Imbros (IIIe-XVe siècles). Presentation et commentaire historique,
Athènes 2003.
Cl. Foss,
Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor,
Aldershot 1996..
Η. Grégoire,
Recueil des inscriptions grecques-chrétiennes d’ Asie Mineure,
Paris 1922.
H. Hallenkemper – Fr. Hild,
Lykien und Pamphylien. Tabula Imperii Byzantini
8, Wien 2004.
J. Koder – P. Soustal,
Aigaion Pelagos (die nördliche Ägäis). Tabula Imperii Byzantini
10, Wien
1998.
A. Külzer,
Ostthrakien (Europe). Tabula Imperii Byzantini
12, Wien 2008.
Υ. Ötüken – Ρ. Οusterhout, “Notes on the Monuments of Turkish Thrace”,
Anatolian Studies
39
(1989) 121-149.
V. Ruggieri
, L’architettura religiosa nell’Impero Bizantino (fine VI-IX secolo),
Roma 1995.
M. Whittow, “Recent Research on the Late Antique City in Asia Minor: the Second Half of the
6th c. Revisited”, in L. Lavan (ed.),
Recent Research in the Late Antique Urbanism,
Portmouth, Rhode Island 2011, 137-153.
1...,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447 449,450,451,452,453,454
Powered by FlippingBook