Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΑΡΚΟΙ
javax.servlet.jsp.JspException: ServletException in '/WEB-INF/renderers/island/island-content.jsp': ServletException in '/WEB-INF/renderers/island/kataskinosi.jsp': 
SELECT d.region_cd,
A.REGION_NAME || ' (' || decode(A.REGION_KIND,
1,'?????',
2,'???????',
3,'?????',
4,'?????????',
5,'?.?.',
6,'?.?.',
7,'????????') || ')' REGION_NAME,
A2.REGION_NAME REGION,
substr(a.region_cd,0,4) dimos,
d.name,
d.phone_num,
d.email,
d.theseis,
d.show_site,
d.comments,
d.phgh_etos,
d.yphresies
FROM g_camping d, G_REGIONS A, G_REGIONS A2, G_NHSIA B
WHERE A.NHSI = B.NHSI
AND A.REGION_CD = d.region_cd
AND A2.REGION_CD like SUBSTR(A.REGION_CD,0,4)||'%'
AND A2.REGION_KIND = '3'
AND d.show_site = 1
AND a.nhsi = ?
ORDER BY dimos desc

: ORA-00904: "D"."YPHRESIES": invalid identifier
at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag$InsertHandler.doEndTag(InsertTag.java:923)
at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag.doEndTag(InsertTag.java:462)
at _web_2d_inf._layouts._island_2d_layout._jspService(_island_2d_layout.java:844)
[SRC:/WEB-INF/layouts/island-layout.jsp:167]
at com.orionserver[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].http.OrionHttpJspPage.service(OrionHttpJspPage.java:56)
at oracle.jsp.runtimev2.JspPageTable.service(JspPageTable.java:350)
at oracle.jsp.runtimev2.JspServlet.internalService(JspServlet.java:509)
at oracle.jsp.runtimev2.JspServlet.service(JspServlet.java:413)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:853)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.ResourceFilterChain.doFilter(ResourceFilterChain.java:65)
at oracle.security.jazn.oc4j.JAZNFilter.doFilter(Unknown Source)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.ServletRequestDispatcher.invoke(ServletRequestDispatcher.java:663)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.ServletRequestDispatcher.forwardInternal(ServletRequestDispatcher.java:330)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.ServletRequestDispatcher.forward(ServletRequestDispatcher.java:222)
at org.apache.struts.action.RequestProcessor.doForward(RequestProcessor.java:1062)
at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.doForward(TilesRequestProcessor.java:263)
at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.processTilesDefinition(TilesRequestProcessor.java:239)
at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.processForwardConfig(TilesRequestProcessor.java:302)
at org.apache.struts.action.RequestProcessor.process(RequestProcessor.java:229)
at org.apache.struts.action.ActionServlet.process(ActionServlet.java:1196)
at org.apache.struts.action.ActionServlet.doGet(ActionServlet.java:414)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:740)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:853)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.ResourceFilterChain.doFilter(ResourceFilterChain.java:65)
at oracle.security.jazn.oc4j.JAZNFilter.doFilter(Unknown Source)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.EvermindFilterChain.doFilter(EvermindFilterChain.java:16)
at instore.hibernate.HibernateSessionFilter.doFilter(HibernateSessionFilter.java:24)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.EvermindFilterChain.doFilter(EvermindFilterChain.java:20)
at instore.waf.utils.SetCharacterEncodingFilter.doFilter(SetCharacterEncodingFilter.java:170)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.ServletRequestDispatcher.invoke(ServletRequestDispatcher.java:659)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.ServletRequestDispatcher.forwardInternal(ServletRequestDispatcher.java:330)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.HttpRequestHandler.processRequest(HttpRequestHandler.java:830)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.AJPRequestHandler.run(AJPRequestHandler.java:224)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.AJPRequestHandler.run(AJPRequestHandler.java:133)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].util.ReleasableResourcePooledExecutor$MyWorker.run(ReleasableResourcePooledExecutor.java:192)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:534)