Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΑΡΚΟΙ
org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Cannot open connection
at org.hibernate.exception.SQLStateConverter.handledNonSpecificException(SQLStateConverter.java:91)
at org.hibernate.exception.SQLStateConverter.convert(SQLStateConverter.java:79)
at org.hibernate.exception.JDBCExceptionHelper.convert(JDBCExceptionHelper.java:43)
at org.hibernate.exception.JDBCExceptionHelper.convert(JDBCExceptionHelper.java:29)
at org.hibernate.jdbc.ConnectionManager.openConnection(ConnectionManager.java:307)
at org.hibernate.jdbc.ConnectionManager.getConnection(ConnectionManager.java:109)
at org.hibernate.jdbc.JDBCContext.connection(JDBCContext.java:134)
at org.hibernate.transaction.JDBCTransaction.begin(JDBCTransaction.java:57)
at org.hibernate.impl.SessionImpl.beginTransaction(SessionImpl.java:1236)
at instore.content.view.tag.PageRegionTag.doStartTag(PageRegionTag.java:109)
at _web_2d_inf._layouts._island_2d_layout._jspService(_island_2d_layout.java:786)
[SRC:/WEB-INF/layouts/island-layout.jsp:160]
at com.orionserver[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].http.OrionHttpJspPage.service(OrionHttpJspPage.java:56)
at oracle.jsp.runtimev2.JspPageTable.service(JspPageTable.java:350)
at oracle.jsp.runtimev2.JspServlet.internalService(JspServlet.java:509)
at oracle.jsp.runtimev2.JspServlet.service(JspServlet.java:413)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:853)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.ResourceFilterChain.doFilter(ResourceFilterChain.java:65)
at oracle.security.jazn.oc4j.JAZNFilter.doFilter(Unknown Source)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.ServletRequestDispatcher.invoke(ServletRequestDispatcher.java:663)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.ServletRequestDispatcher.forwardInternal(ServletRequestDispatcher.java:330)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.ServletRequestDispatcher.forward(ServletRequestDispatcher.java:222)
at org.apache.struts.action.RequestProcessor.doForward(RequestProcessor.java:1062)
at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.doForward(TilesRequestProcessor.java:263)
at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.processTilesDefinition(TilesRequestProcessor.java:239)
at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.processForwardConfig(TilesRequestProcessor.java:302)
at org.apache.struts.action.RequestProcessor.process(RequestProcessor.java:229)
at org.apache.struts.action.ActionServlet.process(ActionServlet.java:1196)
at org.apache.struts.action.ActionServlet.doGet(ActionServlet.java:414)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:740)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:853)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.ResourceFilterChain.doFilter(ResourceFilterChain.java:65)
at oracle.security.jazn.oc4j.JAZNFilter.doFilter(Unknown Source)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.EvermindFilterChain.doFilter(EvermindFilterChain.java:16)
at instore.hibernate.HibernateSessionFilter.doFilter(HibernateSessionFilter.java:24)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.EvermindFilterChain.doFilter(EvermindFilterChain.java:20)
at instore.waf.utils.SetCharacterEncodingFilter.doFilter(SetCharacterEncodingFilter.java:170)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.ServletRequestDispatcher.invoke(ServletRequestDispatcher.java:659)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.ServletRequestDispatcher.forwardInternal(ServletRequestDispatcher.java:330)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.HttpRequestHandler.processRequest(HttpRequestHandler.java:830)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.AJPRequestHandler.run(AJPRequestHandler.java:224)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].server.http.AJPRequestHandler.run(AJPRequestHandler.java:133)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].util.ReleasableResourcePooledExecutor$MyWorker.run(ReleasableResourcePooledExecutor.java:186)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:534)
Caused by: java.sql.SQLException: Listener refused the connection with the following error:
ORA-12519, TNS:no appropriate service handler found
The Connection descriptor used by the client was:
192.168.30.11:1521:YPAIDB
at oracle.jdbc.driver.DatabaseError.throwSqlException(DatabaseError.java:137)
at oracle.jdbc.driver.DatabaseError.throwSqlException(DatabaseError.java:292)
at oracle.jdbc.driver.T4CConnection.logon(T4CConnection.java:327)
at oracle.jdbc.driver.PhysicalConnection.<init>(PhysicalConnection.java:433)
at oracle.jdbc.driver.T4CConnection.<init>(T4CConnection.java:150)
at oracle.jdbc.driver.T4CDriverExtension.getConnection(T4CDriverExtension.java:31)
at oracle.jdbc.driver.OracleDriver.connect(OracleDriver.java:571)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.0.2)].sql.DriverManagerDataSource.getConnection(DriverManagerDataSource.java:160)
at org.hibernate.connection.DatasourceConnectionProvider.getConnection(DatasourceConnectionProvider.java:69)
at org.hibernate.jdbc.ConnectionManager.openConnection(ConnectionManager.java:304)
... 38 more