• Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων:
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Πολύ μικρά
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Μικρά
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Κανονικά
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Μεγάλα
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Πολύ μεγάλα
  English | *Ελληνικά
-
 
  Αρχική Σελίδα | Συνδέσεις | Επικοινωνία | Χάρτης πλοήγησης |
  Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα / Προγράμματα
-


Μητρώο Φορέων Ο Ατλάς των Χριστιανικών Μνημείων του Αιγαίου
Τα μουσεία της Λέσβου

Προγράμματα
.: Τα τελευταία νέα

Η ΓΓΑΙΝΠ που εδρεύει στην Μυτιλήνη ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 3 ατόμων ΠΕ Μηχανικών.
Περισσότερα...

Πρόσκληση συμμετοχής στην Τελική Ημερίδα για την Διάδοση των Αποτελεσμάτων του Έργου με τίτλο «Νησιά-Ελκυστικοί Προορισμοί της Μεσογείου» και ακρωνύμιο «SMART-TOUR».
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύμβαση με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/06/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 200 Κ.Μ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ». Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/06/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.
Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπηρεσιών άνω των ορίων του ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ?ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 Κ.Μ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΜΩΛΟΥ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ».
Περισσότερα...

Ανακοινώνουμε την έναρξη υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, για τη 1η Φάση 2022 του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων», την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023. Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023.
Περισσότερα...

-