No script

  English | *Ελληνικά
-
 
  Συνδέσεις | Επικοινωνία | Χάρτης πλοήγησης |
  Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα
-


Μητρώο Φορέων Ο Ατλάς των Χριστιανικών Μνημείων του Αιγαίου
Τα μουσεία της Λέσβου

Καλωσήλθατε,
στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

« ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 200 Κ.Μ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ», με Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής / Διεύθυνση Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας / Τμήμα Μελετών και ‘Εργων προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύμβαση με αντικείμενο την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 200 Κ.Μ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ».

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης έως ένα (1) έτος (άσκηση δικαιώματος προαίρεσης), η οποία δύναται να ανέλθει σε ανώτατο ποσοστό έως 25% της αξίας της αρχικής σύμβασης, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης (ίδια τιμή ανά κ.μ. νερού).  Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 582.700,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ: 469.920,00€ αξία ΦΠΑ 24%: 112.780,80€). Η συνολική εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 145.675,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) (προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ: 117.480,00€, αξία ΦΠΑ 24%: 28.195,20€).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος Διαγωνισμού: 193675) μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr/   από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr/

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/06/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 27/06/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Περισσότερα...

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ 2022 ΤΟΥ Μ.Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

«Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για την 1η φάση 2022 του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων» και ορίζουμε νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης τη Δευτέρα 20-3-2023.»

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ.4113.80-02/4107/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 7214/31-12-2022).

Σημειώνεται ότι υποβάλλονται μόνο τα παραστατικά της συγκεκριμένης περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση, από 1-1-2022 έως και 30-6-2022, και δεν δύναται τα παραστατικά της 1ης Φάσης Χρηματοδότησης να υποβληθούν στην περίοδο της επόμενης Φάσης (2ης)».

Περισσότερα...

Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιβατών για το έτος 2021

«Ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορά στην εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στον τομέα των Επιβατών για το έτος 2021(αρ.πρωτ.4111.08.01/469/9-3-2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4796/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)»(Β’ 6124), όπως ισχύει» (Β,958)»

Περισσότερα...

 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

περισσότερα...

 

Ανακοίνωση Συντονιστικής Επιτροπής ΜΚΟ

Ανακοίνωση Συντονιστικής Επιτροπής προς Μη Κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο), λοιπές Εθελοντικές ομάδες και μεμονωμένους Ανεξάρτητους εθελοντές

περισσότερα...
 
Registration forms for volunteers and volunteer organizations  

Ανακοινώσεις

 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγγραφή στον καταλογο απευθείας ανάθεσης μελετών και παροχης τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών, για το ετος 2017(συμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016)

Τρέχοντες Διαγωνισμοί

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 Κ.Μ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ, ΜΕ CPV: 65122000-0

Παλαιότεροι Διαγωνισμοί


Πληροφοριακό Σύστημα

Μέσα από το πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μπορείτε να ενημερωθείτε για τα παρακάτω:

Ο ΑΤΛΑΣ των Χριστιανικών Μνημείων του Αιγαίου

  Ο Άτλας των χριστιανικών μνημείων του Αιγαίου αποτελεί συνέχεια του Αρχαιολογικού Άτλαντα του Αιγαίου, που εκδόθηκε το 1998 από το Υπουργείο Αιγαίου και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την επιστημονική επιμέλεια της καθηγήτριας Εύας Σημαντώνη Μπουρνιά και της Λίνας Μενδώνη.
  Σκοπός του παρόντος έργου είναι να παρουσιάσει ένα πανόραμα του μνημειακού πλούτου του Αρχιπελάγους μετά από την αρχαιότητα, στην περίοδο του Βυζαντίου, και στη γεωγραφική ολότητα του Αιγαίου –στα νησιά και τις ηπειρωτικές ακτές, της Ελλάδας και της Μικράς Ασίας. Τα χρονικά όρια αυτής της επισκόπησης καλύπτουν την περίοδο από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους μέχρι το ιστορικό ορόσημο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453. Το διάστημα αυτό συμπίπτει σχεδόν με τη ζωή της βυζαντινής αυτοκρατορίας, κατά την οποία το Αιγαίο βρέθηκε εν μέρει και εκτός των ορίων της βυζαντινής επικράτειας. Ωστόσο, παρά τις περιόδους κρίσης ή και απώλειας της βυζαντινής κυριαρχίας στα νησιά και τις ακτές, το Αιγαίο παρέμεινε σταθερά ένα πεδίο λαμπρών επιτευγμάτων του βυζαντινού πολιτισμού στις κύριες εκφάνσεις του, την αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική.
  Ο Άτλας των Χριστιανικών Μνημείων του Αιγαίου ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2007 αλλά οι συνθήκες που επικράτησαν έκτοτε καθυστέρησαν τη δημοσίευσή του. Η ανανέωση του κειμένου με τις εξελίξεις της αρχαιολογικής έρευνας κατά τη διαρρεύσασα επταετία, θα οδηγούσε σε περαιτέρω καθυστέρηση της έκδοσης· γι’ αυτό το λόγο, και έχοντας υπόψη την πληρότητα των συμβολών και τα ειδικά χαρακτηριστικά του Άτλαντα, επιλέξαμε να προχωρήσουμε στη δημοσίευση του χωρίς νέες προσθήκες.
  Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους τον "ΑΤΛΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ"
  Σε αρχείο pdf
  Ελληνική Έκδοση online
  Αγγλική Έκδοση online


  

Ο νέος ιστοτόπος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αποτελεί τμήμα του έργου "Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκπαίδευση Χρηστών και Διαχειριστών" το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας". Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 744.302€ (δημόσια δαπάνη). Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.

.: Τα τελευταία νέα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύμβαση με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/06/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.
Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 200 Κ.Μ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ». Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/06/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.
Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπηρεσιών άνω των ορίων του ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ?ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 Κ.Μ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΜΩΛΟΥ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ».
Περισσότερα...

Ανακοινώνουμε την έναρξη υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, για τη 1η Φάση 2022 του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων», την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023. Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023.
Περισσότερα...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ?ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 Κ.Μ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ»
Περισσότερα...

Προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης στη Γενική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Περισσότερα...

-